Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)
Добре дошли на сайта на проект BG051PO001-3.1.08-0041 "Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)".

Основна цел на Проект BG051PO001-3.1.08-0041 "Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)" е усъвършенстване на управлението и информационната инфраструктура на ПУ "Паисий Хилендарски".

Специфична цел, свързана с ускореното развитие на информационната инфраструктура и нейното последователно интегриране със съществуващи разнотипни информационни и управленски системи, е създаването на информационната инфраструктура от тип "електронен университет", базирана на научно обосновани стандарти, усъвършенствана нормативна база и иновативни (не само ИТ) технологии и средства за управление.

Създаването на СИРИУС предполага в рамките на проекта да се инициира процес на интеграция със съществуващи и действащи университетски информационни системи и бази от данни. За осъществяването на интеграцията ще се използва специфичен подход - създаване и поддържане на т. нар. електронни портфолиа. Те ще бъдат виртуални модели на участващите в информационната инфраструктура субекти - студенти, членове на академични ръководства, преподаватели, служители в администрацията, и университетски звена - университета като цяло, основни и първични звена, служби и отдели.

В резултат на успешното изпълнение на СИРИУС се очаква висшето училище да постигне конкурентни предимства и качествено управление на дейности в различни сфери на висшето образование - обучение, преподаване, изследвания, администриране и др., както и предоставяне на широк спектър от административни услуги от типа "на едно гише".

Форум на проект СИРИУС
Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски'
Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски"
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-3.1.08-0041 "Стандартизиране и интегриране на разнотипни
информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.