Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)
Дейности

За постигане на поставената основна цел на проекта - усъвършенстване на управлението и информационната инфраструктура на ПУ "Паисий Хилендарски", са планирани 7 (седем) основни дейности (Д1. – Д7.), включващи множество задачи.

Д1. Проектиране и създаване на информационна инфраструктура от тип 'електронен университет', позволяваща интегриране на разнотипни информационни и управленски системи на ПУ.

Д1.1. Анализ на съществуващи управленски системи във висшето образование в области: управление на учебния процес; управление на финансови, материални и кадрови потоци; оценяване и управление на качеството;
Д1.2. Анализ на университетски процеси в различни области (и тяхното моделиране под формата на работни потоци от дейности – workflow) и проектиране на информационна инфраструктура от тип 'електронен университет', позволяваща интегриране на разнотипни информационни и управленски системи на ПУ;
Д1.3. Създаване на информационна система СИРИУС от тип 'електронен университет';
Д1.4. Съпровождане на процеса на създаване и внедряване СИРИУС.

Д2. Развитие (вкл. с въвеждане на нови функционалности) и интегриране на базата на СИРИУС на 3-те основни университетски системи, свързани с управление на учебния процес, на финансовите, материални и кадрови активи и на качеството във ВО.

Д2.1. Управление на учебния процес;
Д2.2. Управление на финансови, материални и кадрови потоци от дейности (счетоводство, материално технически сектор, развитие на кадровия състав и др.) и на съответните потоци от свързани с тях дейности;
Д2.3. Оценяване и управление на качеството в обучението, научноизследователската дейност (вкл. кариерно развитие на академичния състав) и конкурентоспособността.

Д3. Създаване на нормативна база от правилници и регламенти относно поддържането, функционирането и експлоатацията на СИРИУС и съответните университетски информационни системи.

Д3.1. Създаване на Нормативна база за управление на разнотипни университетски дейности на базата на научно обосновани стандарти;
Д3.2. Създаване на пакет от нормативни документи, свързани с поддържане, функциониране и експлоатация на СИРИУС и нейните подсистеми;
Д3.3. Създаване на автоматизирани критериални системи с измерими индикатори за оценяване на качеството във ВО.

Д4. Внедряване и усъвършенстване на СИРИУС.

Д4.1. Внедряване на създадените информационни и управленски университетски системи от Д2;
Д4.2. Пилотно тестване с реални потребители (студенти, преподаватели и административен персонал);
Д4.3. Усъвършенстване и развитие (вкл. с нови модули) на тестваните университетски системи;
Д4.4. Провеждане на обучение на потребители (академични ръководства, преподаватели и административен персонал).

Д5. Създаване и развитие на специализирани университетски звена за осигуряване на СИРИУС (вкл. кадрово, материално и технологично осигуряване).

Д5.1. Модернизиране на специализираното звено УИЦ и ориентиране на дейността му към създаване и поддържане на информационната инфраструктура и системите за управление на ПУ;
Д5.2. Създаване на Университетска софтуерна лаборатория, специализирана в проектиране и създаване на университетски информационни и управленски системи и формиране на екипи;
Д5.3. Доставка на компютърна техника за оборудване на Университетската софтуерна лабораторията и осъвременяване на техниката в УИЦ.

Д6. Популяризиране на проектни резултати и създаване на устойчиви схеми за тяхното разпространение.

Д6.1. Популяризиране и мултиплициране на проектни резултати;
Д6.2. Маркетинг на информационните и управленски системи на университета сред академичната общност;
Д6.3. Установяване на устойчиви схеми за дългосрочно прилагане и разпространение на добри практики, създадени в рамките на Проекта.

Д7. Управление на Проекта.

Цел на Д7. е осигуряване на общо управление, администриране, управление на бюджета и финансите, информационно и техническо осигуряване.

Форум на проект СИРИУС
Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски'
Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски"
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-3.1.08-0041 "Стандартизиране и интегриране на разнотипни
информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.