Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)
Д1. Проектиране и създаване на ИнфоИ от тип 'електронен университет', позволяваща интегриране на разнотипни информационни и управленски системи

Изпълнение Период
1 Проведен е анализ на съществуващи системи във висшето образование (съвм. със СУ "Климент Охридски"). от 2.2013(1) до 4.2013(3)
2 Подготвен и подписан Меморандум за сътрудничество със СУ в проектната област. 3.2013(3)
3 Изготвен е доклад за състоянието на университетската информационна инфраструктура, в резултат на което са предприети конкретни мерки по нейното развитие. от 2.2013(1) до 4.2013(3)
4 На заседание на работния екип за създаване на информационна инфраструктура от 25.04.2013 са представени:
  • Проект за техническо задание за интегриране на университетските системи;
  • Примерен план-график за изпълнение на поръчката по заданието.
4.2013(3)
5 Експериментиране на система с отворен код за управление на бизнес процеси (в сфера обучение)като евентуален бъдещ прототип на СИРИУС. 5.2013(4)
6 Проектирана е архитектура на система от тип 'електронен университет с възможности за интегриране на разнотипни информационни и управленски системи на ПУ и др. 5.2013(4), 9.2013(8)
7 Анализиране на процеси в 4 сфери на университетска дейност (обучение, научни изследвания, управление и конкурентоспособност) и в резултат е подготвено Техническо задание за създаване на СИРИУС и съответна процедура за избор на изпълнител по ЗОП – представена за предварителен контрол. 11.2013(10)
8 Мерки по подобряване и развитие на университетската информационна инфраструктура. от 9.2013(8) до 11.2013(10)
9 Комуникация в оперативен порядък между участниците в дейността и с Екипа по управление. Постоянно
10 Подготвена документацията на тръжна процедура за създаване на СИРИУС (в рамките на поръчка по ЗОП на ПУ). 11.2013(10)
11 Проведена тръжна процедура за създаване на СИРИУС (в рамките на поръчка по ЗОП на ПУ). 1.2014(11), 2.2014(12), 4.2014(15)
12 Сформирани са екипи от изпълнители за работа по Д1. 12.2013(11), 2.2014(13)
13 За нуждите на обществената поръчка с предмет "Разработване и усъвършенстване на специализиран софтуер" – СИРИУС е разработен проекта на информационна инфраструктура от тип 'електронен университет', интегрираща разнотипни информационни и управленски системи на ПУ и окончателният вариант е приет (на работен семинар на екипите по Д1 и Д2, 9.05.2014). 1.2014(12), 2.2014(13), 5.2014(16), 7.2014(18)
14 За нуждите на обществената поръчка с предмет "Разработване и усъвършенстване на специализиран софтуер" – СИРИУС, е разработен окончателен вариант на обзор-анализа на университетските процеси и системи (и тяхното моделиране под формата на работни потоци от дейности) в различни области управление на учебния процес; управление на финансови, материални и кадрови потоци; оценяване и управление на качеството. 4.2014(15), 7.2014(18)
15 Осъществяват се дейностите по обществена поръчка с предмет "Разработване и усъвършенстване на специализиран софтуер" – СИРИУС и се приемат отделните етапи на изпълнение на поръчката. от 5.2014(16) до 10.2014(21)
16 При осъществяване на обществената поръчка с предмет "Разработване и усъвършенстване на специализиран софтуер" – СИРИУС, се разработват протоколи и документация, свързани с процеса на съпровождане на дейностите по създаване и внедряване на СИРИУС за цялото време на изпълнение на Проекта. от 6.2014(16) до 10.2014(21)
Форум на проект СИРИУС
Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски'
Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски"
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-3.1.08-0041 "Стандартизиране и интегриране на разнотипни
информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.