Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)
Д2. Развитие (вкл. с въвеждане на нови функционалности) и интегриране на базата на СИРИУС на основни университетски системи

Изпълнение Период
1 Проектирано е т. нар. електронно портфолио – механизъм за интегриране на модели на виртуални университетски звена, студенти, преподаватели и служители.  
2 Въвеждане на (60%) интегрирана система за управление финансови, материални и кадрови потоци от дейности. 4.2013(3), 5.201(4), 9.2013(8), 10.2013(9)
3 Проектиран и реализиран е прототип на система за управление на обучението на потоков принцип. от 2.2013(1) до 5.2013(4)
4 Проучена е възможността за въвеждане на електронен подпис и електронно плащане чрез университетските информационни системи и е направен първият успешен експеримент в КСК'2013. и др. 9.2013(8), 10.2013(9)
5 Експериментиране на модули за 'безкнижно' обработване на документи и данни. 9.2013(8), 10.2013(9)
6 Комуникация в оперативен порядък между участниците в дейността и с Екипа по управление. Постоянно
7 Сформирани са екипи от изпълнители за работа по Д2. 12.2013(11), от 6.2014(17) до 9.2014(20)
8 Усъвършенствана е 1-та от 3-те информационни системи – за (само)оценяване на качеството на ВО (в областта на обучението, изследванията, управлението и конкурентоспособността), извършено на няколко етапа. от 1.2014(12) до 4.2014(15), от 6.2014(17) до 8.2014(19)
9 Моделирани са 4 методики за оценка на качеството (на обучението, изследванията, развитието на академичния състав и конкурентоспособността) в усъвършенстваната информационни системи – за (само)оценяване на качеството на ВО. 4.2014(15)
10 На работен семинар на екипите по Д1 и Д2 (9.05.2014) е обсъден и приет окончателен вариант на проекта на информационна инфраструктура от тип 'електронен университет', интегрираща разнотипни информационни и управленски системи на ПУ. 5.2014(16)
11 Усъвършенствана е 2-та от 3-те информационни системи – за управление на финансовите, материалните и кадрови потоци от дейности, извършено на няколко етапа. 5.2014(16), от 7.2014(18) до 9.2014(20)
12 Интегрирани модули за автоматизирано въвеждане и 'безкнижно' обработване на документи (протоколи, анкети, заявления и др.) чрез иновативни средства (разпознаване, електронно подписване и др.). 5.2014(16)
13 Формулирани и планирани са и се изпълняват задачите на екипите към "Университетска софтуерна лаборатория" за работа по проектни дейности Д2, Д3, Д4 и Д5. от 1.2014(12) до 9.2014(20)
14 Усъвършенствана е 3-та от 3-те информационни системи – за управление на учебния процес. от 6.2014(17) до 10.2014(21)
15 Създава сe прототип на автоматизирана система за управление на качеството на университетски процеси, виртуализирани в рамките на Проекта с динамично извличане на данни от различни информационни масиви. 7.2014(18)
16 Създадават се и се тестват модули, осигуряващи функционалности, свързани с управление на различни категории електронни портфолиа. 7.2014(18), 8.2014(19)
Форум на проект СИРИУС
Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски'
Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски"
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-3.1.08-0041 "Стандартизиране и интегриране на разнотипни
информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.