Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)
Д3. Създаване на нормативна база от правилници и регламенти относно поддържането, функционирането и експлоатацията на СИРИУС и съответните университетски информационни системи.

Изпълнение Период
1 В проекта за Правилник на ПУ (работи се в момента) се оформят специални раздели, свързани с въвеждането на СИРИУС в експлоатация. 4.2013(3), 5.2013(4), 10.2013(9)
2 Създава се нова Система за управление на качеството (СУК) на ПУ, базирана на използване на автоматизирани средства, интегрирани в СИРИУС (предстои обсъждане след приемане на новия Правилник на ПУ). 4.2013(3), 5.2013(4)
3 Създава се нормативната база на УИЦ – Правилник на УИЦ (вкл. за организация и експлоатация на университетската компютърна мрежа); Предстои обсъждане след приемане на новия Правилник на ПУ и др. 4.2013(3), 5.2013(4)
4 Нормативни правила за управление на многофункционален университетски цифров архив. 6.2013(5), 7.2013(6)
5 Проектиране на хранилище с централизиран достъп (от СИРИУС), съдържащо нормативни документи свързани с всички аспекти на дейността на ПУ (обучение, изследвания, управление и конкурентоспособност) 7.2013(6), 8.2013(7)
6 Комуникация в оперативен порядък между участниците в дейността и с Екипа по управление. Постоянно
7 Нормативни правила за функциониране на сектор "Информационна инфраструктура" в Правилника за устройството и организацията на дейността на ПУ", вкл. документи, административни и университетски процедури. 10.2013(9), 11.2013(10)
8 На Академичен съвет на 24.02 е разгледано съдържанието на пакет от нормативни документи за организация и управление на сектор "Информационна инфраструктура". 2.2014(12)
9 Сформирани са екипи от изпълнители за работа по Д3. 12.2013(11), 9.2014(20), 10.2014(21)
10 Създава се регламент за провеждане на административни процедури в ПУ. от 1.2014(12) до 4.2014(15)
11 Създава се регламент за осъществяване на оборота от документи, функциониращи в различни потоци от университетски дейности/процедури на ПУ. от 1.2014(12) до 4.2014(15), 7.2014(18)
12 Създават се правила за осъществяване на типични университетски процедури. от 1.2014(12) до 4.2014(15), 7.2014(18)
13 Разработва се набор от електронни шаблони на университетски документи, които изискват извличане на данни от множество БД. от 1.2014(12) от 4.2014(15), 6.2014(17)
14 Разработва се нормативна база за управление на разнотипни университетски дейности, базирани на университетска информационна инфраструктура от тип 'електронен университет, между които:
  • ръководства за потребителите (за работа с различни модули на информационните системи
  • регламент за електронния трансфер на университетски електронни документи в СИРИУС и др.;
от 2.2014(13) до 8.2014(19)
15 Формулирани и планирани са и се изпълняват задачите на екипите към "Университетска софтуерна лаборатория" за работа по проектни дейности Д2, Д3, Д4 и Д5. от 1.2014(12) до 10.2014(21)
Форум на проект СИРИУС
Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски'
Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски"
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-3.1.08-0041 "Стандартизиране и интегриране на разнотипни
информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.