Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)
Д4. Внедряване и усъвършенстване на СИРИУС, вкл. внедряване на създадените информационни и управленски университетски системи от Д2.; пилотно тестване с реални потребители (студенти, преподаватели и административен персонал); усъвършенстване и развитие (вкл. с нови модули) на университетските системи; провеждане на обучение на потребители и др.

Изпълнение Период
1 На заседание на работен екип по Д4 и Д5 (08.08.2013) е обсъден и приет, план на дейности по модернизацията на специализираното звено Университетски информационен център. 8.2013(7)
2 С цел кадрово осигуряване по Проекта, на заседание на работен екип по Д4 и Д5 (21.08.2013) е приет план за обучение на системните администратори. 8.2013(7)
3 На 2 заседания на работен екип по Д4 и Д5 от 23.09.2013 и 07.10.2013 са обсъдени:
  • Доклад за състоянието на комуникационната инфраструктура;
  • Идеи за подобряване на комуникационната инфраструктурата;
  • Идеи за развитие и модернизиране на университетското звено УИЦ.
9.2013(8), 10.2013(9)
4 С цел бъдещото интегриране на Сириус с другите университетски системи е проетирана и тествана архитектурата на Активна Директория(АД) като среда за аутентикация на университетските потребители на интегрираните системи. 10.2013(9)
5 Комуникация в оперативен порядък между участниците в дейността и с Екипа по управление. Постоянно
6 Подготовка за въвеждане на унифициран достъп. 11.2013(10)
7 Проектиране, разработване и експериментиране на унифициран достъп към СИРИУС. 1.2014(12), 2.2014(13)
8 Сформирани са екипи от изпълнители за работа по Д4. 12.2013(11), от 6.2014(17) до 9.2014(20)
9 Организирана и проведена е процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет "Разработване и усъвършенстване на специализиран софтуер" – СИРИУС. 1.2014(12), 2.2014(13), 4.2014(15)
10 Проведени (по план 6) обучителни семинара в Пловдив (Педагогически факултет, ФИСН, Учебен отдел и др.) и Смолян (Филиал на ПУ) за работа с интегрираната система СИРИУС. 5.2014(16)
11 Осъществяват се дейностите по обществена поръчка с предмет "Разработване и усъвършенстване на специализиран софтуер" – СИРИУС. от 4.2014(15) до 10.2014(21)
12 Формулирани и планирани са и се изпълняват задачите на екипите към "Университетска софтуерна лаборатория" за работа по проектни дейности Д2, Д3, Д4 и Д5. от 1.2014(12) до 10.2014(21)
13 Внедряват се 3-те управленски софтуерни системи от Д2. и се тестват в 3 основни звена (ФИСН, ПФ, Филиала в Смолян), поне 2 катедри и 3 отдела. от 6.2014(17) до 9.2014(20)
14 Обучени са 20 бр. университетски потребители, от които 14 бр. преподаватели, 6 бр. служители за работа със създадени информационни и управленски системи и др. 5.2014(16)
15 Подготвени са анкетни проучвания с пилотни потребители за функционалността и използваемостта на СИРИУС. 6.2014(17), 7.2014(18)
16 Проведени са анкетни проучвания сред 24 пилотни потребители за функционалността и използваемостта на СИРИУС. 6.2014(17), 7.2014(18)
Форум на проект СИРИУС
Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски'
Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски"
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-3.1.08-0041 "Стандартизиране и интегриране на разнотипни
информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.