Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)
Д5. Създаване и развитие на специализирани университетски звена за осигуряване на СИРИУС, вкл. създаване на специализирана Университетска софтуерна лаборатория, модернизиране на УИЦ и ориентиране на техните дейности към създаване и поддържане на СИРИУС, университетски информационни и управленски системии др.

Изпълнение Период
1 Със средства на Университета УИЦ е модернизиран изцяло и (след известен период на реорганизация) започва да функционира нормално. от 3.2013(2) до 5.2013(4)
2 Проведен е одит на университетската информационна инфраструктура с посочване на 'тесните' места. от 3.2013(2) до 5.2013(4)
3 На базата на информационния одит, в УИЦ приключва разработката на Програма за развитие на университетската информационна и комуникационна инфраструктура; успоредно с това, започнаха и някои от предвидените в програмата дейности – увеличаване на капацитета на УКМ, обучение, въвеждане на система за планиране и отчитане на ежедневните дейности. от 3.2013(2) до 5.2013(4)
4 Подготвено е въвеждането в действие на "Университетска софтуерна лаборатория" за развитие и поддържане на СИРИУС и университетски информационни и управленски системи, базирана изцяло на университетски кадри и ресурси (проведен ремонт и планиране на съответна тематика). от 3.2013(2) до 5.2013(4)
5 Редовно се провеждат заседания на работния екип по Д4 и Д5 за обсъждане на съвместните дейности.  
6 Провеждане на обучение на екипи от УИЦ за работа по проект СИРИУС, SAP Enterprise Recourse Planning, 27-31.05.2013. 5.2013(4)
7 Заседание за формирани 3 екипа към "Университетска софтуерна лаборатория" за решаване на проектни задачи, 21.11.2013 11.2013(10)
8 Провеждане на обучение на екипи от УИЦ за работа по проект СИРИУС, Configuring, Managing, and Troubleshooting Microsoft® Exchange Server 2010, 21.09.2013-14.12.2013) от 9.2013(8) до 12.2013(11)
9 Подготвяне на документация за тръжна процедура по доставка на компютърна техника (в рамките на ОП на ПУ). 10.2013(9)
10 Комуникация в оперативен порядък между участниците в дейността и с Екипа по управление. Постоянно
11 Предварителен контрол на тръжните документи по процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за доставка на техника (в рамките на ОП на ПУ). 3.2014(14), 4.2014(15)
12 Формулирани и планирани са и се изпълняват задачите на екипите към "Университетска софтуерна лаборатория" за работа по проектни дейности Д2, Д3, Д4 и Д5. от 1.2014(12) до 10.2014(21)
13 Проект за организация и управление на УИЦ и УКМ. 2.2014(13)
14 Сформирани са екипи от изпълнители за работа по Д5.  
15 Осъществява се доставка на компютърна техника (в рамките на открита процедура за сключванe на рамкови споразумения с потенциални изпълнители на обществени поръчки с предмет: "Доставка на компютърно оборудване, периферни устройства, резервни части и офис техника"). от 7.2014(18) до 10.2014(21)
16 Развита логистична, информационна и технологична инфраструктура за осъществяване на виртуализирани университетски процеси. от 5.2014(16) до 9.2014(20)
17 Въведено е в действие специализирано звено (Университетска софтуерна лаборатория) за проектиране и създаване на университетски информационни и управленски системи. от 6.2014(17) до 9.2014(20)
Форум на проект СИРИУС
Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски'
Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски"
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-3.1.08-0041 "Стандартизиране и интегриране на разнотипни
информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.