Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)
Д6. Популяризиране на проектни резултати и създаване на устойчиви схеми за тяхното разпространение

Изпълнение Период
1 Проведена е пресконференция, на която е представен проектът, неговите цели и очаквани резултати. 04.2013(3)
2 Основните идеи и цели на Проекта са популяризирани на научни форуми (вкл. чрез презентации и публикации) и синхронизирани с намерения на други университети (вкл. СУ, МГУ, БУ и др.) – 5 (пет) публикации за проектни резултати на 6-та Нац. конференция "Образованието и изследванията в информационното общество", 30 - 31 май 2013 г., Пловдив, Асоциация "Развитие на информационното общество", 1 на CompSysTech'13, 28-29 юни 2013, 1 в Списание "Фундаментални науки и приложение", т. 19, книга 2, 271-276, 2013 г., ISSN: 1310-8271, 1 в Международно научно on-line списание "Наука и технологии", т. 3, 2013 г., гр. Стара Загора, 67-71, ISSN: 1314-4111, 1 в Годишно научно-методическо списание "Образование и технологии", 4/2013, 29-35, 2013 г., ISSN: 1314-1791, 3 на Научна сесия на Съюза на учените в България – Пловдив, 30-31 октомври 2013, Пловдив, 2 на 7-ма Нац. конференция "Образованието и изследванията в информационното общество", 29 - 30 май 2014 г., Пловдив, Асоциация "Развитие на информационното общество" 1 на CompSysTech'14, 27 юни 2014. 5.2013(4), 5.2014(16), 6.2014(17)
3 Проектирани са знаците и символите на Проекта (предстои доработка) и др. 3.2013(2), 4.2013(3)
4 Подготвен и подписан Меморандум за сътрудничество със Софийски университет в проектната област. 3.2013(3)
5 Проектирани са бланки за съобщения, етикети, постери и др. с информация за визуализация. от 6.2013(5) до 8.2013(7)
6 Подготвени (представени за предварителен контрол) са 2 поръчка по чл. 3, ал. 1 от ЗОП, свързани с осигуряване на публичност (съгл. чл. 14, ал. 5) с извършено проучване на пазара (чрез обява за набиране на оферти). 10.2013(9)
7 Проектирана и отпечатана е диплянка за проекта. 10.2013(9)
8 Започната е работа по изграждане на уеб портал и е осигурен публичен достъп до уеб-страници, представящи Проекта. 11.2013(10)
9 Комуникация в оперативен порядък между участниците в дейността и с Екипа по управление. Постоянно
10 Подготвенa (представена за предварителен контрол) е поръчка по чл. 3, ал. 1 от ЗОП от ЗОП за изграждане на проектен уеб портал (съгл. чл. 14, ал. 5) с извършено проучване на пазара (чрез обява за набиране на оферти). 10.2013(9)
11 Направена е поръчка по чл. 3, ал. 1 от ЗОП за изграждане на проектен уеб портал (съгл. чл. 14, ал. 5) с извършено проучване на пазара (чрез обява за набиране на оферти). 11.2013(10)
12 Разработен е проектния Интернет-портал с осигурен публичен достъп до уеб страници, представящи Проекта и постигнати резултати. Постоянно
13 Направена е поръчка по чл. 3, ал. 1 от ЗОП за издаване на материали, свързани с осигуряване на публичност (съгл. Чл. 14, ал. 5) след извършено проучване на пазара (чрез обява за набиране на оферти). 1.2014(12)
14 Издадени са рекламни материали за Проекта (стикери, брошури, папки и др.). 1.2014(12), 4.2014(15)
15 Проведени са 3 работни семинара (във връзка с организацията и изпълнението на дейностите по Проекта). от 4.2014(15) до 6.2014(17), 10.2014(21)
16 Въведено е в действие виртуално пространство за представяне и споделяне на резултати между участниците в екипа (чрез средства на портала на Проекта). Постоянно
17 Разпечатани са диплянки за проекта. 5.2014(16)
18 Осъществено е участие в 2 (2 по план) национални изложения (експозиции) с представяне на проектни резултати и добри практики на е-обучение – в рамките на:
  • 7-ма Нац. конференция "Образованието и изследванията в информационното общество", 29 - 30 май 2014 г., Пловдив
  • Национална научна конференция по физика, 10–12 октомври 2014 г., Пловдив
5.2014(16), 10.2014(21)
19 Изнасят се доклади (6 по план) доклада за добри практики, установени в рамките на Проекта на национални и международни форуми. 6.2013(5), 5.2014(16), 6.2014(17)
20 Разпространени са рекламни материали за Проекта (плакати, брошури, флаери и др.). 5.2014(16), 6.2014(17), 10.2014(21)
21 Актуализиран е проектният интернет портал. Постоянно
22 Проведен е 1 специализиран семинар (касаещ СИРИУС) за преподаватели, административен и технически персонал и студенти. 6.2014(17)
23 Разпространени са 13 (6 по план) публични представяния в електронни медии. 6.2014(17)
24 Организирана е (по план 1) национална конференция по въпроси на управление във висшето образование – 7-ма Нац. конференция "Образованието и изследванията в информационното общество", 29 - 30 май 2014 г., Пловдив. 5.2014(16), 7.2014(18)
25 Разпространени са 4 научнопопулярни публикации в печатни медии. 6.2014(17), 7.2014(21)
Форум на проект СИРИУС
Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски'
Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски"
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-3.1.08-0041 "Стандартизиране и интегриране на разнотипни
информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.