Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)
Д7. Управление на Проекта, вкл. дейности, присъщи за всеки проект, осъществявани при спазване на принципите за откритост и публичност.

Изпълнение Период
1 Актуализирана е проектната план-програма и са формирани проектни екипи за изпълнение на планираните дейности. 2.2013(1)
2 Редовно се провеждат работни срещи, семинари, оперативки и неформални обсъждания на включените в проекта лица. от 2.2013(1) до 5.2013(4), 7.2013(6), 6.2014(17)
3 Проектната документация се поддържа съгласно изискванията на финансиращата организация. Вс. месеци
4 Провежда се експеримент по автоматизиране на дейностите по отчитане и оценяване на отделните етапи на проекта (чрез адаптация на система КОМПАС) и др. от 2.2013(1) до 4.2013(3)
5 Подготвен предварителен план за отчитане по договори, по молба на договарящия орган. 2.2014(12)
6 Направено е разпределение на дейностите и натовареността (в часове) на лицата, с които се сключат трудови договори по Проекта. 5.2013(4)
7 Обсъдени и приети са длъжностните характеристики по трудовите договори на лицата, ангажирани по Проекта. 5.2013(4)
8 Въведена е организация по ежемесечно отчитане на извършените дейности по трудови договори. 6.2013(5)
9 Назначен е екипът по управление. 5.2013(4)
10 Извършена е 1-ва проверка "на място" от ДО. 4.2013(3)
11 Актуализиране на етикетите съгласно изискванията на ДО. 7.2013(6)
12 Разработване на обобщени отчети за екипа по управление. 7.2013(6)
13 Приет е проект на бланки за съобщения, етикети, постери и др. с информация за визуализация. 7.2013(6)
14 Редовно се изготвят и изпращат до отговорния мониторингов експерт от отдел "Регионално управление на проекти" в ГД СФМОП месечни справки за напредъка. Всеки месец
15 Подготвено е осъществяването на 2 поръчки за закупуване, съответно – на консумативи и материали (в рамките на ОП на ПУ). 9.2013(8)
16 Подготвенa (представена за предварителен контрол) е поръчка по чл. 3, ал. 1 от ЗОП за изграждане на проектен уеб портал (съгл. чл. 14, ал. 5) с извършено проучване на пазара (чрез обява за набиране на оферти). 10.2013(9)
17 Подготвяне(представена за предварителен контрол) на поръчка по чл. 3., ал. 1. от ЗОП за издаване на материали, свързани с осигуряване на публичност (съгл. чл. 14., ал. 5.) с извършено проучване на пазара (чрез обява за набиране на оферти). 10.2013(9)
18 Подготвяне на тръжно задание на процедурата по ЗОП за създаване на СИРИУС – представено за предварителен контрол. 11.2013(10)
19 Започната е работа по изграждане на виртуално пространство за представяне и споделяне на резултати между участниците в екипа. 11.2013(10)
20 Подготвяне на документация за тръжна процедура по доставка на компютърна техника (в рамките на ОП на ПУ). 10.2013(9)
21 Извършена е 2-ра проверка "на място" от ДО. 11.2013(10)
22 Комуникация в оперативен порядък между участниците в дейности Д1-Д9 и Екипа по управление. Постоянно
23 Оперативна работа по управлението на проекта и дейностите. Постоянно
24 Направена е поръчка по чл. 3, ал. 1 от ЗОП за изграждане на проектен уеб портал (съгл. чл. 14, ал. 5) с извършено проучване на пазара (чрез обява за набиране на оферти). 11.2013(10)
25 Разработен е проектния Интернет-портал с осигурен публичен достъп до уеб страници, представящи Проекта и постигнати резултати. 12.2013(11)
26 Сформирани са екипи от изпълнители за работа по проектните дейности. 12.2013(11), 2.2014(13), от 6.2014(17) до 9.2014(20)
27 Направена е поръчка по чл. 3, ал. 1 от ЗОП за издаване на материали, свързани с осигуряване на публичност (съгл. Чл. 14, ал. 5) след извършено проучване на пазара (чрез обява за набиране на оферти). 1.2014(12)
28 Реализирана е поръчка по чл. 3, ал. 1 от ЗОП за издаване на материали, свързани с осигуряване на публичност. 1.2014(12)
29 Проведена е процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет "Разработване и усъвършенстване на специализиран софтуер" – СИРИУС (редове 1-4 от табл. А4.9 на бюджета). 1.2014(12), 2.2014(13), 4.2014(15)
30 Отправени и одобрени са искания за промяна в екипа по управление. от 3.2014(14) до 5.2014(16)
31 Отправено и одобрено е искане за удължаване на срока за изпълнение на проекта. 4.2014(15), 5.2014(16)
32 Осъществяват се дейностите по обществена поръчка с предмет "Разработване и усъвършенстване на специализиран софтуер" – СИРИУС. от 4.2014(15) до 10.2014(21)
33 Предварителен контрол на тръжните документи по процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за доставка на техника (в рамките на ОП на ПУ). 3.2014(14), 4.2014(15)
34 Осъществява се доставка на компютърна техника (в рамките на открита процедура за сключване на рамкови споразумения с потенциални изпълнители на обществени поръчки с предмет: "Доставка на компютърно оборудване, периферни устройства, резервни части и офис техника"). от 7.2014(18) до 10.2014(21)
35 Въведено е в действие виртуално пространство за представяне и споделяне на резултати между участниците в екипа (чрез средства на портала на Проекта). Постоянно
36 Направена е поръчка по чл. 3, ал. 1 от ЗОП (съгл. Чл. 14, ал. 5) за осигуряване на публичност и провеждане на обучения / конференции / семинари, след извършено проучване на пазара (чрез обява за набиране на оферти). 5.2014(16), 7.2014(18)
37 Обобщена е информацията за изпълнението на индикаторите по отношение на участниците в целевите групи, обхванати от проекта. от 5.2014(16) до 7.2014(18)
38 Извършена е 3-та проверка "на място" от ДО. 9.2014(20)
39 Изготвят се протоколи за доставена, заведена и инсталирана техника. от 7.2014(18) до 10.2014(21)
40 Отправено и одобрено е искане за промяна на единични цени и бройки по отделни позиции при закупуване на оборудване по проекта. от 7.2014(18) до 9.2014(20)
41 Извършена е 4-та проверка "на място" от ДО. 10.2014(20)
42 За улесняване на управлението, следенето за спазване на работната програма, изготвянето на месечните справки и отчитането на извършената работа от ЕОУ и изпълнителите се поддържа документ "Напредък на дейностите по проекта", интегриращ периодичните отчети от ръководителите на Д1. – Д7. Постоянно
43 Актуализирани са работните планове за всеки екип и участник в Проекта. 5.2014(16)
Форум на проект СИРИУС
Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски'
Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски"
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-3.1.08-0041 "Стандартизиране и интегриране на разнотипни
информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.