Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)
Ръководител на Проекта: проф. д-р З. Козкуджов
e-mail: rector@uni-plovdiv.bg

Счетоводител на Проекта: г-жа В. Казашка
e-mail: vesella@uni-plovdiv.bg


Задай въпрос
Относно
* Вашето име
* Вашия e-mail
* Въпрос
Форум на проект СИРИУС
Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски'
Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски"
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-3.1.08-0041 "Стандартизиране и интегриране на разнотипни
информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.