Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)
Работен семинар на тема "Развитие и интегриране на базата на СИРИУС на системата за управление на учебния процес"
(22.10.2014 г.)


Изложение в рамките на Национална научна конференция по физика, гр.Пловдив
(10-12.10.2014 г.)


Изложение в рамките на Седма национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество", гр. Пловдив
(29-30.05.2014 г.)


Седма национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество", гр. Пловдив
(29-30.05.2014 г.)


Семинар за популяризиране на резултатите от Проекта
(16.06.2014 г.)


Обучителен семинар за преподаватели и служители, членове на комисии за КСК'2014 (работа с модул на СИРИУС)
(20.05.2014 г.)


Работен семинар на тема "Представяне на функционалните възможности на БИОМ"
(13.05.2014 г.)


Работен семинар на екипите по Д1 и Д2
(09.05.2014 г.)


Работен семинар "Автоматизирано моделиране на методики за оценка на качеството"
(23.04.2014 г.)


Работна среща на екипа за създаване на информационната структура на ПУ
(25.04.2013 г.)

Форум на проект СИРИУС
Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски'
Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски"
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-3.1.08-0041 "Стандартизиране и интегриране на разнотипни
информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.