Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)
Индикатори за изпълнение Степен на постигане (%/бр.)
1 Набор от функционални спецификации за СИРИУС (вкл. подсистеми и модули) на базата на анализ на системи за управление във ВО. 100%
2 Модел и технологична документация на електронни портфолиа за университетски структури и за различни категории потребители (студенти, преподаватели и служители). 100%
3 Протоколи от тестването на модули, осигуряващи функционалности, свързани с управление на 7-те категории електронни портфолиа. 100%
4 Проектна и технологична документация, свързана с разработването на СИРИУС и 3-те подсистеми (за управление на учебния процес, на финансови, материални и кадрови потоци от дейности, и на качеството). 100%
5 Сертификати за ползване на система за електронен подпис (от акад. ръководства, преподаватели и служители) на университетски документи, функциониращи в СИРИУС. 100%
6 Формирани екипи към Университетската софтуерна лаборатория за решаване на проектни задачи. 100%
7 Протоколи за въвеждане в експлоатация на СИРИУС и отделни нейни подсистеми. 100%
8 Нормативна база, вкл. официално приети университетски документа относно управлението и организацията на разнотипни университетски дейности, базирани на СИРИУС. 120%
9 Нормативна база, вкл. официално приети университетски документа за регламентиране на работата на СИРИУС и нейните подсистеми. 120%
10 Хранилище от нормативни документи с централизиран достъп (от СИРИУС), свързани с различни аспекти на дейността на ПУ (обучение, изследвания, управление и конкурентоспособност). 100%
11 Методики и многокритериални системи с измерими индикатори за оценка на качеството (на обучението, изследванията, развитието на академичния състав и конкурентоспособността). 125%
12 Анализ на анкети с поне 500 потребители на усъвършенстваните 3 (три) подсистеми на СИРИУС. 121%
13 Анализ на анкети с поне 450 потребители на СИРИУС и отчет за осъществените на тази база подобрения. 128%
14 Списъци с потребители (студенти, преподаватели и служители) от университетски звена в Пловдив и Смолян участници в проведени обучителни семинара за работа с усъвършенстваните системи. 128%
15 Афиши и материали на национална конференция и 2 (два) специализирани семинара по въпроси на управлението във ВО. 100%
16 Публични изяви за популяризиране и разпространение на проектни резултати и добри практики (в електронни медии, доклади на конференции и семинари, представяния на национални изложения и експозиции и др.). 45 е-медия, 6 семинара, 10 доклада, 1 уеб портал
17 Публикации (монография, статии и съобщения) в печатни медии относно получени проектни резултати. 20 публикации, 1 монография
18 Протоколи на работни семинара, свързани с организацията и изпълнението на дейности по Проекта. 100%
19 Уеб страници, представящи Проекта и постигнати резултати. 100%
20 Материали под формата на Интернет страници за дискусия, свързана с постигнатите резултати чрез проектния Интернет-портал. 100%
Форум на проект СИРИУС
Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски'
Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски"
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-3.1.08-0041 "Стандартизиране и интегриране на разнотипни
информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.