Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)
Индикатори за изпълнение:
 • Обзор-анализ на университетски процеси и системи (и тяхното моделиране под формата на работни потоци от дейности) в различни области управление на учебния процес; управление на финансови, материални и кадрови потоци; оценяване и управление на качеството;
 • Проектирана информационна инфраструктура от тип 'електронен университет', интегрираща разнотипни информационни и управленски системи на ПУ;
 • Въведена в действие система за електронно подписване (от акад. ръководства, преподаватели и служители) на университетски документи, функциониращи в СИРИУС;
 • Протоколи и документация, свързани с процеса на съпровождане на дейностите по създаване и внедряване на СИРИУС за цялото време на изпълнение на Проекта;
 • Тръжна документация на процедура (по ЗОП) за създаване на СИРИУС;
 • Въведени 7 (седем) модела на електронни портфолиа 4 (четири) за университетски структури и 3 за различни категории потребители (студенти, преподаватели и служители;
 • Създадени и тествани модули, осигуряващи функционалности, свързани с управление на различни категории електронни портфолиа;
 • Интегрирани модули за автоматизирано въвеждане и 'безкнижно' обработване на документи (протоколи, анкети, заявления и др.) чрез иновативни средства (разпознаване, електронно подписване и др.);
 • Усъвършенствани 3 информационни системи (управление на учебния процес; финансовите, материалните и кадрови потоци от дейности; (само)оценяване на качеството на ВО (в областта на обучението, изследванията, управлението и конкурентоспособността);
 • Моделирани 4 методики за оценка на качеството (на обучението, изследванията, развитието на академичния състав и конкурентоспособността);
 • Създаден прототип на автоматизирана система за управление на качеството на университетски процеси, виртуализирани в рамките на Проекта с динамично извличане на данни от различни информационни масиви) и др.;
 • Регламент за провеждане на административни процедури в ПУ;
 • Регламент за осъществяване на оборота от документи, функциониращи в различни потоци от университетски дейности/процедури на ПУ;
 • Правила за осъществяване на типични университетски процедури;
 • Набор от електронни шаблони на университетски документи;
 • Хранилище с централизиран достъп (от СИРИУС), съдържащо нормативни документи свързани с всички аспекти на дейността на ПУ (обучение, изследвания, управление и конкурентоспособност) и др.;
 • Нормативна база (вкл. не по-малко от 10 официално приети университетски документи) за управление на разнотипни университетски дейности, базирани на университетска информационна инфраструктура от тип 'електронен университет';
 • Нормативна база (вкл. не по-малко от 5 официално приети университетски документи) за регламентиране на работата на СИРИУС и нейните подсистеми;
 • Хранилище с централизиран достъп (от СИРИУС), съдържащо нормативни документи свързани с всички аспекти на дейността на ПУ (обучение, изследвания, управление и конкурентоспособност);
 • Приети 4 (четири) многокритериални системи с измерими индикатори за оценяване на качеството (в обучението, изследванията, развитието на академичния състав и кариерното израстване на служителите) и др.;
 • Внедрени 3-те управленски софтуерни системи от Д2. и тестване в 3 основни звена (ФИСН, ПФ, Филиала в Смолян), поне 2 катедри и 3 отдела;
 • Усъвършенствани поне 5 модула на 3-те управленски софтуерни системи от Д2;
 • Създадени поне 2 модула на СИРИУС с функционалности от иновативен тип;
 • Проведени 6 обучителни семинара в Пловдив (Педагогически факултет, ФИСН, Учебен отдел и др.) и Смолян (Филиал на ПУ) за работа с интегрираната система СИРИУС;
 • Обучени поне 450 университетски потребители (поне 350 студенти, 50 преподаватели и 25 служители на ПУ за работа със създадени информационни и управленски системи и др.;
 • Проведени 2 (две) анкетни проучвания сред повече от 450 пилотни потребители за функционалността и използваемостта за СИРИУС от пилотните потребители;
 • Модернизирано университетско звено (Университетски информационен център), ориентирано към поддръжка на университетските информационни и управленски системи;
 • Създадено специализирано звено (Университетска софтуерна лаборатория) за проектиране и създаване на университетски информационни и управленски системи;
 • Формирани поне 3 екипа към Лабораторията за решаване на проектни задачи;
 • Развита логистична, информационна и технологична инфраструктура за осъществяване на виртуализирани университетски процеси;
 • Въведена в действие компютърна техника, необходима за успешно развитие на Проекта и др.;
Форум на проект СИРИУС
Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски'
Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски"
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-3.1.08-0041 "Стандартизиране и интегриране на разнотипни
информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.