Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)
Supporting adaptive e-Learning: an approach based on open-source learning management systems

Hristo Indzhov, Polina Zhelyazkova, George Totkov

Abstract: The paper presents a working prototype of an adaptive learning management system (LMS) and a generalized schema for achieving process awareness in an LMS (or other type of system). Further, it proposes a reference implementation to the generalized schema based on the open-source computer learning environment Moodle and achieves adaptability by utilizing the Workflow Management System Activiti.
Форум на проект СИРИУС
Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски'
Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски"
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-3.1.08-0041 "Стандартизиране и интегриране на разнотипни
информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.