Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)
Интегриране на университетска информационна система и СЕО Moodle

Росица Донева, Силвия Гафтанджиева

Резюме: В работата се изследва възможността за интегриране на университетска информационна система със система за е-обучение с цел да се избегне дублиране и многократно въвеждане на лични данни за студентите. Представен е експеримент за подобна интеграция на информационна система от тип 'е-студент' на Пловдивския университет "П. Хилендарски" (ПУ) и средата за електронно обучение с отворен код Moodle. В резултат е осигурена възможност за директна регистрация на студентите на ПУ при провеждане на електронно обучение в Moodle.
Форум на проект СИРИУС
Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски'
Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски"
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-3.1.08-0041 "Стандартизиране и интегриране на разнотипни
информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.