Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)
За интегрирането на разнотипни информационни системи и ресурси (или от потребителския профил към потребителското е-портфолио)

Евгения Алендарова, Александър Трайков, Георги Тотков,

Резюме: В работата се разглежда проблемът за интегриране на разнотипни информационни системи и ресурси. Дискутирани са подходи за решаване, между които и решение на базата на т.нар. "електронно портфолио". Разгледани са примери за използване на портфолиото(спец. в образователен контекст) и е направен опит за дефиниране на негов електронен аналог. Обосновава се идеята за общ достъп към ресурси на интегрирана система на базата на различни потребителски е-портфолиа.
Форум на проект СИРИУС
Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски'
Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски"
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-3.1.08-0041 "Стандартизиране и интегриране на разнотипни
информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.