Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)
Автоматизирано извличане на данни от цифрови изображения на документи

Тодор Рачовски, Георги Тотков, Десислав Десев

Резюме: Представени са експерименти със софтуерни модули за извличане на елементарни и структурирани данни от цифрови изображения, създавани в рамките на интегрирана информационна система на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", наречена Пловдивски електронен университет (ПеУ). Интеграцията е базирана на многофункционален дигитален университетски архив – първият по рода си в страната. Успешното създаване на подобен архив предполага и проектиране и създаване на софтуерни средства за извличане на данни (таблици – с разграничаване на редове, стълбове и клетки, текстове на кирилица, числа и др. под.), съставени от знаци, изписани с различни видове шрифтове.
Форум на проект СИРИУС
Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски'
Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски"
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-3.1.08-0041 "Стандартизиране и интегриране на разнотипни
информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.