Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)
Consolidated Model of Procedures for Workflow Management

Hadzhikoleva, S., E. Hadzhikolev

Abstract: The article presents an approach to automation of business processes by means of a consolidated model describing a class of processes. Rules and examples for building a consolidated model are given. The model is validated through development of a software application called COMPASS-P for monitoring of procedures for evaluation and accreditation of education.
Форум на проект СИРИУС
Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски'
Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски"
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-3.1.08-0041 "Стандартизиране и интегриране на разнотипни
информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.