Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)
Сигурността в мобилния свят

Николай Касъклиев

Резюме: Развитието на технологиите и в частност на мобилните устройства, подобряването на техните технически характеристики и все по-богатата им функционалност и достъпност, засилват необходимостта за потребителите и разработчиците на мобилни приложения да обръщат все по-голямо внимание на въпросите, касаещи сигурността. В работата е направен анализ на рисковете по отношение на сигурността и опит да се систематизират добри практики и препоръки, които следва да се спазват както от обикновените потребители, така и от разработчици на средства за осигуряване на висока степен на сигурност.
Форум на проект СИРИУС
Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски'
Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски"
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-3.1.08-0041 "Стандартизиране и интегриране на разнотипни
информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.