Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)
Автоматизирано оценяване на активността на обучаваните в Moodle

Силвия Гафтанджиева

Резюме: В работата се изследва възможността за автоматизирано оценяване на активността на учащите в среда за е-обучение. Представени са възможности за проследяване на виртуалните дейности на обучаваните с цел оценка на качеството в една от най-популярните среди за е-обучение Moodle. Експериментиран е модул за автоматизирано генериране на справки-извлечения за активността на учащите във виртуално провежданите дейности на електронен курс.
Форум на проект СИРИУС
Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски'
Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски"
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-3.1.08-0041 "Стандартизиране и интегриране на разнотипни
информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.