Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)
Едно решение за автоматизирано генериране на потребителски справки в Мудъл

Хаджиколев, Е., С. Хаджиколева, А. Вангелова

Abstract: Plovdiv e-University (PeU) is a software system for e-learning based on Moodle. It is built through project BG051PO001-4.3.04-0064 funded by the ESF. This paper presents a solution for automated generation of user reports in Moodle needed for reporting the achieved results and indicators to the funding body. The paper discusses some characteristics of the Moodle database, some sample reports and corresponding SQL queries.
Форум на проект СИРИУС
Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски'
Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски"
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-3.1.08-0041 "Стандартизиране и интегриране на разнотипни
информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.