Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)
Подходи при организация на преподаването за създаване на цифрови учебни материали

Росица Донева, Ваня Лазарова

Резюме: Работа представя един експеримент, свързан с подходи на преподаване, съответстващи на модернизираната и оптимизираната информационна и комуникационна инфраструктура в образованието. Цел на експеримента е изследване на възможността за създаване на цифрови/дигитални/ учебни материали за многократна употреба, които се генерират в процеса на преподаване, в рамките на учебния час, с помощта на свободен софтуер с възможност след допълнителна обработка да се предоставят онлайн за самоподготовка на обучаемите.
Форум на проект СИРИУС
Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски'
Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски"
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-3.1.08-0041 "Стандартизиране и интегриране на разнотипни
информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.