Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)
Осигуряване на мобилно обучение във висшите училища

Николай Касъклиев

Резюме: В работата се прави анализ по отношение на технически характеристики на различни категории мобилни устройства с възможност за използване за мобилно обучение, също така се представят някои аспекти по отношение на осигуряване на мобилно обучение във висшите училища. Представят се възможностите и предизвикателствата в областта, очертани са потенциални проблеми и възможни решения. В работата се представя реализация на експериментално мобилно приложение с потенциално приложение за мобилно обучение.
Форум на проект СИРИУС
Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски'
Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски"
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-3.1.08-0041 "Стандартизиране и интегриране на разнотипни
информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.