Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)
Автоматизирано създаване на метаописания и калибрирани тестови банки в е-обучението

Христина Костадинова, Георги Тотков

Резюме: Изграждането на е-курсове включва описание на учебни обекти (материали и дейности), чрез метаданни и създаване на учебно съдържание, включително е-тестове за оценяване на знанията на обучаваните. В работата се представя подход за автоматизирано създаване на калибрирана банка от тестови единици, който може да се използва и за генериране на метаданни за учебни обекти. Методът се базира на оценяване и акумулиране на отговори на обучавани, преподаватели или експерти на подходящи въпроси от отворен тип, в процес на е-обучение. Динамичното калибриране на банката от тестови единици се гарантира с отчитане на съответни параметри на оценката на тестовите единици и дава възможност за реализиране на адаптивни е-тестове. Проектирането и реализацията на предложения акумулативен метод включват осигуряване и поддържане на връзки между учебните обекти, тестовите въпроси, чрез които се извличат данни за тях и генерираните метаданни.
Форум на проект СИРИУС
Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски'
Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски"
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-3.1.08-0041 "Стандартизиране и интегриране на разнотипни
информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.