Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)
Интегриране на MOODLE с университетските информационни системи

Силвия Гафтанджиева, Росица Донева

Резюме: Висшите образователните институции използват различни информационни системи за автоматизация на управлението, дейностите и процесите, вземането на решения и предоставяните образователни услуги. Широко разпространени са системите за студентска информация, средите за електронно обучение, библиотечните системи и др. Обикновено едни и същи данни се въвеждат ръчно в няколко системи, което предразполага към грешки. Наред с това, част от информацията трябва да се предостави и на други институции. Това налага необходимостта от изследване на подходите за интегриране на разнородни софтуерни системи, което е предмет на настоящата работа. Представено е решение и съответни експерименти за интеграция на СЕО Moodle с информационните системи на висшите училища, основано на архитектура, ориентирана към услуги.
Форум на проект СИРИУС
Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски'
Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски"
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-3.1.08-0041 "Стандартизиране и интегриране на разнотипни
информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.