Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)
Методика и средства за осигуряване на интернет достъпност за лица със специални образователни потребности

Светослав Енков

Автореферат на дисертационен труд за придобиване на ОНС "доктор".
Форум на проект СИРИУС
Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски'
Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски"
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-3.1.08-0041 "Стандартизиране и интегриране на разнотипни
информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.