Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)
Компонентен модел на методики за оценяване на качеството на обучението

Хаджиколев, Е., С. Хаджиколева

Резюме: В статията е предложен компонентен модел на критериални системи за оценяване на качеството на обучението. При него логиката на управление на йерархичния модел на критериалната система е отделена от управлението на функционалността, необходима за различните типове оценъчни елементи, потребителски роли и случаи на употреба. Моделът е използван при изграждането на приложение КОМПАС-ОК за (само)оценяване и акредитация на обучението.
Форум на проект СИРИУС
Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски'
Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски"
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-3.1.08-0041 "Стандартизиране и интегриране на разнотипни
информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.