Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)
КОМПАС-П – един подход за използване на консолидиран модел на клас от процедури

Хаджиколева С., Е. Хаджиколев

Резюме: В статията е представен един подход за моделиране на процедури, протичащи по обща схема. Създаден е консолидиран модел, описващ клас от процеси. Разработено е софтуерно приложение КОМПАС-П за мониторинг на процедури за външно оценяване и акредитация на обучението, на база създадения модел. Системата се експериментира в работата на НАОА.
Форум на проект СИРИУС
Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски'
Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски"
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-3.1.08-0041 "Стандартизиране и интегриране на разнотипни
информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.