Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)
Towards Automation of the Processes of Quality Management in Science with the COMPASS Platform

Emil Hadzhikolev

Abstract: The paper presents the COMPASS platform for management of quality in science, developed in the Plovdiv University. It incorporates specialized tools for management of various processes - COMPASS-OK - for (self) evaluation and accreditation in education, COMPASS-P - for monitoring evaluation procedures, COMPASS-AS - for development of academic staff, COMPASS-E - list of experts, jury members and arbitrators and COMPASS-F - for collective creation and update of documents.
Форум на проект СИРИУС
Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски'
Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски"
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-3.1.08-0041 "Стандартизиране и интегриране на разнотипни
информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.