Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)
Индикатори за резултат Степен на постигане (%/бр.)
1 Действаща информационна инфраструктура от тип 'електронен университет', интегрираща разнотипни информационни и управленски системи. 100%
2 Внедрени интегрирани подсистеми за управление на учебния процес, на финансовите, материалните и кадровите потоци от дейности и на качеството в ПУ, във факултети и филиали на ПУ (ФИСН, ПФ, филиала в Смолян и др.), в катедри (КИ, ЕКИТ) и отдели (Учебен, Счетоводство, РАСД). 100%
3 Въведени в експлоатация електронни портфолиа (за категории университетски звена, студенти, преподаватели и служители) за управление на уеб базирани услуги, вкл. безкнижно въвеждане и обработване на данни с вътрешен електронен подпис. 100%
4 Създадени средства за оценяване на качеството на дейности, провеждани във ВО (обучение, изследвания, управление и конкурентоспособност и др.), базирани на интегрираната база от данни на СИРИУС. 125%
5 Модернизирана информационна инфраструктура на УИЦ, ориентирана към решаване на задачи по поддръжка и експлоатация на ПеУ и на университетски информационни системи. 100%
6 Оборудвана Университетска софтуерна лаборатория – територия за действие на целеви екипи от преподаватели, докторанти и студенти, формирани със задача за усъвършенстване и развитие на СИРИУС, проектиране и създаване на иновативни методи и средства за управление. 100%
7 Автоматизирано въвеждане и 'безкнижно' обработване на документи (протоколи, анкети, заявления и др.) чрез иновативни средства (разпознаване, електронно подписване и др.). 100%
8 Създаден прототип на автоматизирана система за управление на качеството на университетски процеси, виртуализирани в рамките на Проекта с динамично извличане на данни от различни информационни масиви) и др. 100%
9 Проведени семинари в Пловдив (Педагогически факултет, ФИСН, Учебен отдел и др.) и Смолян (Филиал на ПУ) за обучение на потребителите за работа с интегрираната система СИРИУС. 7 семинара
10 Обучени университетски потребители за работа със създадени по Проекта информационни и управленски системи и др. 128%
11 Развита логистична, информационна и технологична инфраструктура на ПУ за осъществяване на виртуализирани университетски процеси. 100%
12 Изготвяне и публикуване на различни материали – печатни (монография, статии, съобщения и др.), рекламни (брошури, диплянки, постери и др.) и електронни (уеб страници, форуми и др.) и участия в публични изяви (в електронни медии, конференции, семинари, изложения и др.), свързани с проектни резултати. 20 публикации, 33 мед. публ. (45 в е-медия), 1 уеб портал, 7 знака
13 Проведени национална конференция (по въпроси на управлението във висшето образование) и семинари – работни (във връзка с организацията и изпълнението на дейностите по Проекта) и специализирани (касаещи СИРИУС) за преподаватели, административен и технически персонал и студенти и др. 100%
Форум на проект СИРИУС
Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски'
Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски"
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-3.1.08-0041 "Стандартизиране и интегриране на разнотипни
информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.