Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)
Основните очаквани резултати след изпълнението на планирания пакет дейности са:
  • Проект за СИРИУС (Информационна инфраструктура, интегрираща разнотипни информационни и управленски системи) и документация, отнасяща се до процеса насъздаване и въвеждане на СИРИУС;
  • Усъвършенствани университетски подсистеми за управление на учебния процес, на финансови, материални и кадрови потоци от дейности,(само)оценяване на качеството на висшето образование, за набори електронни портфолиа (на университетски звена, студенти, преподаватели и служители), безкнижно въвеждане и обработване на данни с вътрешен електронен подпис и др.;
  • Осъвременена нормативна базаза управление на информационната инфраструктура, вкл. правилници, ръководства и регламенти за експлоатация; стандарти и форми за администриране и трансфер на електронни документи; вътрешни критериални системи за оценяване на качеството в обучението, изследванията, управлението и конкурентоспособността;
  • Внедрени и експериментирани 3-те системи в управлението на ПУ (като цяло), в отделни факултети и филиали (ФИСН, ПФ, филиала в Смолян и др.), катедри (КИ, ЕКИТ) и отдели (Учебен, Счетоводство, РАСД);
  • Модернизирани университетски звена, вкл. с доставка на хардуер и софтуер специализирана софтуерна лаборатория за разработване на иновативни информационни и управленски системи и УИЦ за поддръжка на СИРИУС;
  • Популяризирани проектни практики и резултатичрез публикации (поне 16), медийни изяви (поне 6), доклади и презентации на семинари и конференции (поне 12), проведени Национална конференция и 2 университетски семинари по въпроси на управлението във ВО, участия в национални изложения и експозиции (поне 2), представително уеб представяне, публична дискусия, разпространени рекламни материалии др.;
  • Поддържан архив от проектни документи, актуализирана програма и времеви график, план за управление, 6-месечни работни планове, договори и периодични отчети за изпълнениетона екипа и отделни участници, протоколи от проведени работни срещи, документация (за проведените по ЗОП търгове), финансови отчети, външен одит и др.
Форум на проект СИРИУС
Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски'
Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски"
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-3.1.08-0041 "Стандартизиране и интегриране на разнотипни
информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.