Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)

Екип за организация и управление на проекта:

Ръководител на Проекта: проф. д-р З. Козлуджов
Координатор на Д1: проф. дмн Г. Тотков
Координатор на Д2: проф. д-р Р. Донева
Координатор на Д3: проф. дин М. Сотирова
Координатор на Д4: г-жа Г. Генова
Координатор на Д5: проф. д-р Н. Милева
Координатор на Д6: доц. д-р Чолакова, доц. д-р Е. Сомова
Координатор на Д7: проф. д-р З. Козлуджов
Счетоводител на Проекта: г-жа В. Казашка

Експерти: г-жа В. Казашка, г-жа Г. Генова, гл. ас. Хаджиколев, доц. Бъркалова, доц. Донева, доц. Ж. Иванов, доц. Златанов, доц. Ил. Иванов, доц. Кочев, доц. Кръстанова, доц. Младенов, доц. Парушева, доц. Сомова, доц. Сотирова, доц. Стоянова, доц. Танкова, доц. Терзийски, проф. Милева, проф. Сотирова, проф. Тотков, проф. Цоков.

Форум на проект СИРИУС
Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски'
Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски"
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-3.1.08-0041 "Стандартизиране и интегриране на разнотипни
информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.