Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)
Визитка
  1. Наименование на бенефициента: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".
  2. Име и длъжност на лицето за контакти: проф. дмн Георги Атанасов Тотков, зам.-ректор.
  3. Наименования на партньорите по проекта: няма партньори.
  4. Наименование на проекта: Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС).
  5. Номер на договора/заповедта: BG051PO001-3.1.08-0041.
  6. Начална дата и крайна дата на изпълнение на договора/заповедта за проекта: 05.02.2013 – 05.10.2014 г.
  7. Целева държава (държави) или регион (региони): България, община Пловдив.
Основна цел на Проект BG051PO001-3.1.08-0041 "Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)" е усъвършенстване на управлението и информационната инфраструктура на ПУ "Паисий Хилендарски".

Специфична цел, свързана с ускореното развитие на информационната инфраструктура и нейното последователно интегриране със съществуващи разнотипни информационни и управленски системи, е създаването на информационната инфраструктура от тип "електронен университет", базирана на научно обосновани стандарти, усъвършенствана нормативна база и иновативни (не само ИТ) технологии и средства за управление.

Реализацията предвижда създаване на нормативна база (вкл. стандарти, правилници и регламенти) за осъществяване на управлението на ПУ чрез СИРИУС, която ще продължи да функционира и след приключване на проекта.

Ролята на специализираното университетско звено УИЦ след неговото развитие в рамките на Проекта ще бъде променена с цел осигуряване на логистична и технологична поддръжка на информационната инфраструктура.

Ще бъде създадена специализирана Университетска софтуерна лаборатория - основен катализатор на новаторски идеи за усъвършенстване на информационните и управленски системи на ПУ по време и след приключване на Проекта. Предвижда се дейността на Лабораторията да се осъществява от екипи, включващи в състава си преподаватели, докторанти и студенти с интереси в съответната област. Формиране на екипи ще става по повод решаване на конкретни проблеми и задачи, свързани с усъвършенстване на управлението на ПУ, следващо развитие на СИРИУС и внедряване в практиката на ПУ на новаторски идеи и разработки.

Форум на проект СИРИУС
Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски'
Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски"
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-3.1.08-0041 "Стандартизиране и интегриране на разнотипни
информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.